Inter-cultur

Mikä on Inter-Cultur ry?

Inter-Cultur ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka perustettiin Helsingissä vuonna 1987. Sen päämäärä on tukea ja järjestää kasvatus- ja koulutustoimintaa, joka edistää ihmisen persoonallisuuden tasa-painoista kehitystä ja rohkaisee toimimaan yhteiskunnan hyväksi.
Inter-Culturin toiminnassa yhdistyvät seuraavat lähtökohdat:

 

Koulutus ja ammatillinen työ

Ammatin harjoittelu ja siihen valmistava koulutus vaikuttavat suuresti ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla. Inter-Culturin toiminnassa korostetaan erityisesti työnteon palvelevaa ulottuvuutta.

 

Solidaarisuus

Heikompien auttaminen on tärkeä pilari Inter-Culturin toiminnassa. Kansainvälisten avustusprojek-tien kautta pyritään myös edistämään suvaitsevaisuutta ja vieraiden tapojen ymmärtämistä yli kulttuurirajojen.

Persoonallisuuden rakentaminen

Hyveet (rehellisyys, palveluhenki, itsensä hallitseminen, työteliäisyys…) muodostavat perustan, jolle henkilön persoonallisu us rakentuu. Inter-Culturin toiminnassa korostetaan hyveiden etiikkaa ja kaikki Inter-Culturin ohjelmat tähtäävät hyveiden korostamiseen vapauden ja henkilökohtaisen vastuun innoittamina.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Kansainvälisen yhteistyön raameissa yhdistys halua tukea koulutusalan hankkeita, jotka edistävät tietyn alueen kansalaisten kehitysmah-dollisuuksia.

 

Yhdistyksen ohjeita seuraten kaikki hankkeet ovat tekemisessä koulutuksen kanssa. Silti niiden toteuttamistapa ja ulottuvuudet vaihtelevat suuresti keskenään. Inter-Cultur haluaa tuoda lisäarvoa projektille tarjoamalla ammattietiikkaa ja johtajuutta koskevaa koulutusta. Tämä on yhdistyksen vahva alue. Inter-Culturissa uskotaan, että pohjoismainen ajattelutapa voi tarjota paljon kohdemaiden tyyppisille työkulttuureille.